Salgs- og leveringsbetingelser

1.  Anvendelse og gyldighed

 1. Enhver leverance af produkter og/eller serviceydelser sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre de er fraveget ved skriftlig aftale.
 2. Købers angivelse af særlige vilkår i bestillingslisten eller ordren anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Kaffehuset skriftligt har accepteret  disse.

2.  Kvittering/ordrebekræftelse/opsigelse

 1. Aftale mellem Kaffehuset og Køber anses først for indgået, når Kaffehuset har fremsendt ordrebekræftelse i form af en elektronisk kvittering eller pr. post. Købers evt. indsigelser imod kvitteringens indhold skal foreligge skriftligt og være Kaffehuset i hænde samme dag, som kvitteringen modtages af køber.
 2. Annullering/ ændring af en ordre kan herefter kun ske med Kaffehusets skriftlige godkendelse. Godkendelse af annullering eller ændring kan af Kaffehuset gøres  betinget af, at køber erstatter sælgers omkostninger og tab ved annullering/ ændring.
 3. Opsiger en kunde en aftale hos KaffeHuset, er det efter de aftalte betingelser. Opsiges en ellers uopsigelig aftale før udløb på leje og service med KaffeHuset, opgør KaffeHuset restgælden på leje, indfrielsesgebyr, restbeløb på service samt forbeholder sig retten til at opkræve det varesalg DB aftalen ville have have indbragt KaffeHuset, hvis aftalen blev fuldført. Er der givet u/b ydelser i form af varer eller fri service vil dette forfalde til fuld betaling, da disse u/b ydelser er givet i forhold til at aftalen fuldføres af begge parter og er således en del af KaffeHusets indtjening over den aftalte periode.

3.  Priser

 1. Alle priser er ekskl. moms.  
 2.                     
 3. Den endelige pris vil fremgå af Kaffehusets kvittering, og prisen tillægges den til enhver tid gældende moms, afgifter, eventuelle fragt og andre gebyrer.
 4. Ved ordrer under 750 kr. tillægges ekspeditionsgebyr på 65 kr.
 5. Kaffehuset forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede produkter i tilfælde af valutakursændringer, statsindgreb eller lignende forhold.

4.  Tilbud

 1. Der tages forbehold for prisændringer og fejl i tilbud, på hjemmeside og trykt materiale.
 2. Tilbud er, medmindre andet er angivet, gyldigt i løbende måned + 30 dage fra dato for tilbuddet.

5.  Levering

 1. Varer leveres fragtfrit på de til kunden normale vareforsendelser. Ekstraleveringer der ikke overstiger 750 kr. tillægges ekspeditionsgebyr på 65 kr.
 2. Kaffehuset leverer normalt kun indenfor Danmarks grænser eksklusiv Færøerne og Grønland.
 3. Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.
 4. Kaffehuset er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, hvis overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som Kaffehuset ikke er herre over, jf. i øvrigt punkt 10.
 5. Leveringsstedet er det sted der er angivet i kvitteringen/ordrebekræftelsen.
 6. Ved udbringning med Danske Fragtmænd eller lignende, vil der, efter gældende regler, ikke blive udleveret varer uden modtagerens underskrift. Før underskrivning/kvittering ved udlevering af varerne, er det kundens ansvar at sikre sig, at man har modtaget det rigtige antal pakker. Er der ikke modtaget korrekt antal pakker, noteres dette på følgeseddel.  
 7.                                                                                                                                            
 8. På enhver faktura hvor der indgår papkasser, folie eller anden emballage tillægges en enhedspris på 18,50 kr. pr. faktura.

6.  Betaling

 1. Betaling sker netto 8 dage, hvis ikke andet er aftalt. Vi forbeholder os ret til at kræve betaling før levering samt ændre eksisterende betalingsbetingelser.
 2. Betaler køber ikke købesummen i rette tid, kan Kaffehuset fra forfaldsdagen beregne sig morerente med 1,5 % pr. påbegyndt måned.
 3. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.
 4. Faktura fremsendes til Køber via post eller e-mail. Indbetaling skal ske til vores bank: Nordjyske Bank. Reg.nr.: 8090 Kontonr.: 0001140063. IBAN-nr.: DK1380900001140063. SWIFT-kode: EBANDK22.
 5. Ved inkasso vil sagen foregå i henhold til dansk lov og i det danske retssystem. Omkostninger i forbindelse med inkasso afholdes af kunden.

7.  Ejendomsforhold

 1. Kaffehuset har ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.

8.  Følgeskader/indirekte tab

 1. Kaffehuset er ikke ansvarlig overfor Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af  disse salgs- og leveringsbetingelser.

9.  Reklamationer

 1. Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Kaffehuset hurtigst muligt, så der kan findes en løsning på problemet.
 2. Fejl ved et produkt som følge af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke køber bærer ansvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.
 3. Ved køb af nye maskiner gives der 12 måneders reklamationsret. Ved køb af brugte maskiner, som er klargjort på vores værksted, ydes der 3 måneders reklamationsret. Ved køb af brugte maskiner via auktion, DBA og lignende, ydes der ingen garanti, og maskinerne er købt som beset.

10.  Force majeure

 1. Kaffehuset er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger udenfor Kaffehusets rimelige kontrolmuligheder som følge af aftaler som følge af krig, oprør, offentlige restriktioner, naturkatastrofer, herunder jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale. Men Kaffehuset vil i så fald, i videst mulig omfang sørge for levering hurtigst muligt.

11. Behandling af personoplysninger

 1. Som registreret kunde hos Kaffehuset, er man sikret at ingen former for oplysninger vil blive overdraget til tredjepart. Køber risikerer dermed ikke, at andre firmaer  eller privatpersoner får adgang til disse data.

12. Delvis ugyldighed

 1. Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

13. Tvister

 1. Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Kaffehusets værneting

Webbureau ITTP